Algemene Voorwaarden

Slide_algemene_voorwaarden

Artikel 1: Toepasbaarheid

Behoudens andersluidend beding, in een door beide partijen ondertekende overeenkomst, wordt de uitvoering van de werken en de rechtsverhouding tussen Klane Pum NV (hierna ‘Klane Pum’) en de Opdrachtgever uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden en de eventueel tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden, hierna gezamenlijk aangeduid als de Overeenkomst, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.Van de Overeenkomst kan niet stilzwijgend, op welke wijze ook (o.a. een loutere gedraging), worden afgeweken.

 

Artikel 2: Voorwerp

2.1 Het bestek vermeldt de te volgen werkwijzen en de te gebruiken materialen en is vergezeld van de meetstaat. Indien de voorzienbare materialen niet meer verkrijgbaar zijn of een verbeterde werkwijze beschikbaar is, mag Klane Pum een ander maar gelijkwaardig materiaal of een andere werkwijze gebruiken. Bij tegenspraak tussen de plannen en het bestek, hebben de plannen voorrang. Deze documenten worden geacht juist en volledig te zijn. De Opdrachtgever ontslaat Klane Pum van enige onderzoeks- of informatieplicht terzake. Alle gevolgen van eventuele fouten of lacunes in de plannen en het bestek of enig ander document uitgaande van de Opdrachtgever of diens aangestelde worden gedragen door de Opdrachtgever, die Klane Pum vrijwaart tegen elke mogelijke vordering die tegen Klane Pum zou worden ingesteld op basis van deze fouten of lacunes.

2.2 Het is Klane Pum toegestaan om in het kader van de uitvoering van de werken beroep te doen op onderaannemers.

 

Artikel 3: Prijs

3.1 De totale prijs van de werken is onderhevig aan schommelingen ten gevolge van wijzigingen in de kostprijs van materialen, lonen, sociale lasten en taksen.

3.2 De Opdrachtgever heeft het recht om van Klane Pum de uitvoering te vragen van meerwerken tot maximaal vijf procent (5%) van de waarde van het overeenstemmende gedeelte van de werken. In dat geval gelden voor de meerwerken de overeenstemmende eenheidsprijzen. Voor eventuele meerwerken waarvan de waarde meer bedraagt dan vijf procent (5%) van de waarde van het overeenstemmende gedeelte van de werken, dient de prijs en de uitvoeringstermijn tussen Partijen te worden overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst.

Meerwerken die het gevolg zijn van eventuele fouten of lacunes in de plannen of het bestek of enig ander document uitgaande van de Opdrachtgever of diens aangestelde dienen volledig vergoed te worden door de Opdrachtgever.

geheel of gedeeltelijk niet betaalt op hun respectieve vervaldagen. Klane Pum heeft het recht om de uitvoeringstermijnen op te schorten tot de Opdrachtgever de betreffende facturen integraal betaalt.

 

Artikel 4: Facturatie en betaling

4.1 De Opdrachtgever is een voorschot verschuldigd bij ondertekening van de Overeenkomst dat gelijk is aan twintig procent (20%) van de geraamde totale prijs van de werken. Afgezien van dit voorschot, factureert Klane Pum desgevallend wekelijks aan de Opdrachtgever in functie van de voortgang van de uitvoering van de werken en de levering van materialen.

4.2 Het voorschot betaald door de Opdrachtgever geldt als betaling van het laatste gedeelte van de voorziene werken en mag niet afgetrokken worden van enige andere betaling verschuldigd door de Opdrachtgever.

4.3 Alle facturen uitgeschreven door Klane Pum aan de Opdrachtgever zijn betaalbaar binnen de acht (8) dagen na de factuurdatum, zonder enige korting. Alle betalingen dienen te geschieden per overschrijving op de bankrekening van de Opdrachtgever vermeld op de factuur. Alle eventuele betalingskosten of -provisies zijn ten laste van de Opdrachtgever. Bij gebreke aan betaling van de facturen op hun vervaldag is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan Klane Pum een forfaitair schadebeding verschuldigd van 12% van het onbetaalde factuurbedrag, alsook nalatigheidsintresten op het factuurbedrag aan een intrestvoet van 10% per jaar.

4.4 Klane Pum behoudt zich het recht voor om schuldvergelijking toe te passen tussen bedragen die de Opdrachtgever aan haar verschuldigd is en bedragen die Klane Pum eventueel aan de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn. In geval van faillissement of elke andere vorm van samenloop van de Opdrachtgever worden alle bedragen, verschuldigd door de Opdrachtgever, onmiddellijk opeisbaar en wordt schuldvergelijking toegepast met de eventueel nog door Klane Pum verschuldigde bedragen.

 

Artikel 5: Voorbereiding uitvoering werken

5.1 De Opdrachtgever dient voorafgaandelijk aan de uitvoering van de Overeenkomst alle nodige vergunningen of toelatingen te bekomen van de publieke overheden en dient de overeenkomsten met derden af te sluiten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hieraan vrijwaart de Opdrachtgever Klane Pum voor alle mogelijke schadelijke gevolgen die hieruit voortvloeien

5.2 De Opdrachtgever draagt zorg voor de goede toegankelijkheid van de werf gedurende de volledige uitvoeringsperiode van de werken. Alle plaatsen waarin de Opdrachtgever de werken dient uit te voeren dienen vrij toegankelijk te zijn. De benodigde materialen dienen in hun geheel in de opslagruimten of in de ruimten waar zij geïnstalleerd moeten worden binnen te geraken. Geen enkel obstakel mag de waarborgtermijn uitvoering van de werken bemoeilijken of verhinderen.

5.3 De Opdrachtgever staat op eigen kosten in voor de handhaving van de veiligheid en de hygiëne op de werf en zal daarbij steeds de van toepassing zijnde reglementering respecteren. Indien wettelijk vereist, duidt de Opdrachtgever een veiligheids-coördinator aan. In geen geval kan Klane Pum verplicht worden om werken uit te voeren in omstandigheden die niet volledig beantwoorden aan alle toepasselijke voorschriften inzake veiligheid en hygiëne.

5.4 De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Klane Pum uiterlijk vier (4) weken voor de aanvang van de werken beschikt over een volledig constructiedossier, met inbegrip van plannen van de werken die door de Opdrachtgever “goed voor uitvoering” zijn verklaard.

 

Artikel 6: Startdatum en uitvoeringstermijnen

6.1 Wanneer geen datum wordt vastgesteld voor aanvang van de werken, dan bepaalt Klane Pum zelf de startdatum en informeert hij de Opdrachtgever van deze datum. Bij de bepaling van de uitvoeringstermijn dient rekening te worden gehouden met de studiefase die Klane Pum nodig heeft voor de uitvoering van de werken en de leveringstermijnen gehanteerd door de leveranciers van de materialen waarop Klane Pum beroep doet.

6.2 Wanneer de Opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen op de vervaldag ervan, heeft Klane Pum het recht om de startdatum op te schorten tot op het ogenblik waarop de Opdrachtgever het nodige heeft gedaan met het oog op de betaling van het voorschot.

6.3 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders voorzien wordt in de Overeenkomst zijn alle uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het niet naleven van de vermelde termijnen kan in geen geval ingeroepen worden door de Opdrachtgever om de levering te weigeren, de Overeenkomst te schorsen of te beëindigen, de facturen van Klane Pum niet te betalen of schadevergoeding te eisen.

6.4 Klane Pum heeft verder het recht om de uitvoeringtermijnen op te schorten:

(i) indien de uitvoering van de werken vertraagd of verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil om van Klane Pum, met inbegrip van, doch zonder beperking, het optreden (of nalaten om op te treden) van de Opdrachtgever of zijn aangestelden (bv. het niet of niet tijdig leveren van goedgekeurde plannen, het niet of niet tijdig leveren van technische fiches), het niet respecteren van uitvoerings- of leveringstermijnen door derden (waaronder andere aannemers op de werf) en gevallen van overmacht;

(ii) indien de Opdrachtgever één of meerdere facturen van Klane Pum

jaar na de oplevering van de werken;

(iii) zonder afbreuk te doen aan het bepaalde onder lid (iii) hierboven, vervalt alle aansprakelijkheid van Klane Pum in elk individueel schadegeval waarvan de Opdrachtgever Klane Pum niet per aangetekende brief in kennis heeft gesteld binnen de twee (2) maanden volgend op de datum waarop het schadegeval zich voordoet.

 

Artikel 7: Oplevering

7.1 Wanneer de uitvoering van de werken in hun geheel, of voor een gedeelte dat volgens de Overeenkomst voor afzonderlijke oplevering in aanmerking komt, bijna voltooid is, dan informeert Klane Pum de Opdrachtgever hiervan en nodigt zij de Opdrachtgever uit voor de oplevering ervan. Indien de Opdrachtgever, ondanks de uitnodiging van Klane Pum, niet aanwezig is op de oplevering, nodigt Klane Pum de Opdrachtgever een tweede maal uit, dit keer minstens acht (8) dagen op voorhand. Indien de Opdrachtgever een tweede maal niet aanwezig is, wordt de voorlopige oplevering geacht verworven te zijn zonder reserves.

7.2 Tijdens de voorlopige oplevering stelt Klane Pum een proces-verbaal op dat de stand van uitvoering van de werken getrouw weergeeft, alsook de eventuele zichtbare gebreken of de eventuele niet-conformiteit van de werken. Het proces-verbaal wordt ter plaatse opgesteld en ondertekend door Klane Pum en de Opdrachtgever. Indien deze laatste weigert te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal met, in voorkomend geval, vermelding van de reden waarom de Opdrachtgever weigert te ondertekenen. De ondertekening door de Opdrachtgever van het proces-verbaal van voorlopige oplevering geldt als aanvaarding van de werken en is het aanvangspunt van de tienjarige aansprakelijkheid van Klane Pum in de zin van artikel 1792 en 2270 B.W.

7.3 De ingebruikname van de werken door de Opdrachtgever houdt steeds automatisch de voorlopige oplevering ervan in zonder reserves. In dergelijk geval geldt de datum van de werkelijke ingebruikname als datum van voorlopige oplevering.

7.4 Klane Pum is ertoe gehouden om de reserves vermeld in het proces-verbaal van voorlopige oplevering te verhelpen binnen een redelijke termijn die, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, minstens negentig (90) dagen bedraagt vanaf de datum van de voorlopige oplevering. De lijst van reserves die voorkomt in het proces-verbaal van voorlopige oplevering is definitief.

 

Artikel 8: Waarborg en Definitieve oplevering

8.1 De waarborgtermijn bedraagt twaalf (12) maanden vanaf de datum van de voorlopige oplevering of, indien de effectieve indienstname (zelfs gedeeltelijk) plaatsvindt voor de voorlopige oplevering, vanaf de effectieve indienstname. De definitieve oplevering vindt automatisch plaats door het loutere verstrijken van de

(iii) indien de Opdrachtgever ontbonden en/of vereffend wordt;

(iv) indien de Opdrachtgever een aanvraag tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie indient maar deze aanvraag geweigerd wordt;

(v) indien een voorlopig bewindvoerder of sekwester aangesteld wordt om de zaken van de Opdrachtgever te beheren;

(vi) indien derdenbeslag wordt gelegd in handen van Klane Pum, lastens de Opdrachtgever;

(vii) indien de Opdrachtgever op dusdanig ernstige wijze tekort komt aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dat elke verdere professionele samenwerking definitief onmogelijk wordt;

(viii) indien de Opdrachtgever één of meerdere verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en in gebreke blijft deze na te komen dertig (30) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling.

alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Klane Pum bevoegd.

8.2 De waarborgverplichting van Klane Pum beperkt zich tot de werken die zij uitgevoerd heeft. De waarborgverplichting houdt in dat Klane Pum overgaat tot herstelling of vervanging van de uitgevoerde werken die tijdens de waarborgtermijn gebreken vertonen die niet zichtbaar waren op het ogenblik van de voorlopige oplevering.

8.3 Tijdens de waarborgtermijn staat de Opdrachtgever in voor het onderhoud, de controle en het nazicht van de uitgevoerde werken, alsook voor de andere taken die nodig zijn voor het behoud en de goede werking ervan.

8.4 Elk gebrek dat veroorzaakt wordt door onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever, alsook schade toegebracht door derden of ten gevolge van een ongeval of andere vreemde oorzaak, is uitgesloten van de waarborg. De waarborg dekt evenmin de vervanging van verbruiksgoederen, noch normale slijtage.

8.5 De uitvoering door Klane Pum van haar waarborgverplichting zoals omschreven in artikel 8.2 hierboven geldt als volledig herstel voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door gebreken die zich manifesteren tijdens de waarborgperiode. Elke andere vorm van schadevergoeding, sanctie of herstelmaatregel wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.6 De waarborgverplichting van Klane Pum vervalt automatisch in geval de Opdrachtgever zelf of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klane Pum, overgaat tot demontage, vervanging, wijziging of herstelling van de uitgevoerde werken.

 

Artikel 9: Overdracht van eigendom en risico

Het risico met betrekking tot de werken gaat over op de Opdrachtgever naarmate de materialen geleverd worden en de werken uitgevoerd worden. Het eigendomsrecht op de werken gaat over op het ogenblik van de algehele betaling van de werken door de Opdrachtgever.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Behoudens bedrog of opzettelijke fout in hoofde van Klane Pum of haar aangestelde(n), en zonder afbreuk te doen aan de regels inzake de tienjarige aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 BW, is de aansprakelijkheid van Klane Pum uit hoofde of naar aanleiding van de Overeenkomst beperkt als volgt:

(i) het totaal maximaal bedrag van de schade waartoe Klane Pum gehouden kan zijn is begrensd tot vijftig procent (50%) van de totale prijs (excl. BTW) van de werken;

(ii) Klane Pum is nooit gehouden tot vergoeding van productieverliezen, winstdervingen, reputatieschade of andere vormen van immateriële schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade;

(iii) alle aansprakelijkheid van Klane Pum vervalt automatisch twee (2) jaar na de oplevering van de werken.

(iv) zonder afbreuk te doen aan het bepaalde onderlid (ii) hierboven, vervalt alle aansprakelijkheid van Klane pum in elk individueel schadegeval waarvan de Opdrachtgever Klane Pu niet per aangetekende brief in kennis maanden volgend op de datum waarop het schadegeval zch voordoet.

 

Artikel 11: Verzekering

De Opdrachtgever staat in voor het onderschrijven van een ABR-polis (alle bouwplaats risico’s) met betrekking tot de werf, die mede het optreden van Klane Pum dekt. De ABR-polis onderschreven door de Opdrachtgever dient in voege te blijven minstens tot de oplevering van de werken. De Opdrachtgever maakt op eerste verzoek van Klane Pum een kopie over van de betreffende polis, alsook een bewijs uitgaande van de verzekeraar dat de polis in voege is.

 

Artikel 12: Schorsing en beëindiging

12.1 Klane Pum is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen in de gevallen hieronder opgesomd. Klane Pum zal de Opdrachtgever schriftelijk verwittigen, voorafgaandelijk aan de schorsing, voor zover dit materieel mogelijk is.

(i) in geval van overmacht in haar hoofde;

(ii) indien de Opdrachtgever één of meerdere facturen van Klane Pum geheel of gedeeltelijk niet betaalt op hun respectieve vervaldagen;

(iii) indien Klane Pum op basis van objectieve informatie redelijkerwijze tot de vaststelling komt dat de solvabiliteit van de Opdrachtgever aangetast is, tenzij de Opdrachtgever betalingsgaranties verschaft die voor Klane Pum redelijkerwijze aanvaardbaar zijn;

(iv) indien de toestand op de werf niet beantwoordt aan de toepasselijke normen van veiligheid en hygiëne (met inbegrip van, doch zonder beperking, indien tijdens de uitvoering van de werken asbest aanwezig blijkt te zijn op de werf die niet gesignaleerd was in de asbestinventaris);

(v) indien de Opdrachtgever één of meerdere verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt en in gebreke blijft deze na te komen vijftien (15) dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling van Klane Pum.

12.2 Klane Pum is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen, in de hierna opgesomde gevallen. Elke dergelijke beëindiging zal gebeuren bij aangetekend schrijven

(i) indien de Overeenkomst langer dan drie (3) maanden geschorst is, ongeacht de oorzaak van de schorsing;

(ii) indien de Opdrachtgever failliet verklaard wordt, in faillissement gedagvaard wordt of zelf het faillissement aanvraagt;

 

Artikel 13: Gedeeltelijke nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst heeft geenszins de nietigheid van de volledige Overeenkomst tot gevolg. In de plaats van de nietige of onuitvoerbare bepaling zal een nieuwe bepaling geacht worden te zijn overeengekomen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke wil van de Partijen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.

14.2 Behoudens indien de Opdrachtgever kan worden gekwalificeerd als een consument in de zin van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, zijn voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Klane Pum bevoegd.